خرید گاز مبرد

خرید گاز مبرد برای سردخانه و یخچال

خرید گاز مبرد در انواع مختلف مبرد سیالی است که با گردش خود در سیستم های تبرید به طور پیوسته، گرما را از سیستم گرفته و به محیط بیرون انتقال می دهد. اغلب سردخانه ها، یخچال و فریزرها بر اساس سیکل تبرید تراکمی کار می کند. در واقع مبرد، مهم ترین عضو در سیکل تبرید […]