چیلر صنعتی

چیلر صنعتی چیست؟

چیلر صنعتی چیست و چه کاربردی در صنایع دارد؟ چیلر صنعتی دستگاهی است که از روش سیکل تبرید تراکمی یا جذبی عمل می کند. این تجهیز با سرد کردن سیال واسط، سرمایش و برودت مورد نیاز سیستم را تامین می کند. سیال واسط در چیلر صنعتی می‌تواند آب یا اتیلن گلیکول باشد. همانطور که می […]