عملکرد سیستم­ های تبرید

عملکرد سیستم­ های تبرید

2مورد از عملکرد سیستم­ های تبرید دریخچال ها تبرید عبارت است از جذب حرارت از یک سیال و دفع آن به سیال دیگر. سیال می تواند هوا یا آب ویا هر نوع گاز یا مایع دیگر باشد. در کلیه سیستم های تبرید حفظ سرما مستلزم جذب حرارت ازموادی با درجه حرارت کمتر و خارج کردن […]