تعمیر سردخانه

5 نکته اساسی ساخت سردخانه

5 نکته اساسی ساخت سردخانه برای ساخت سردخانه باید به نکات اساسی و مقدماتی توجه داشت  5 نکته اساسی ساخت سردخانه که باید در نظر داشته باشیم عبارتند از: 1.موقعیت سردخانه محل ساخت سردخانه باید در مرکز منطقه تولید و در کنار راههای اصلی بوده، در فصول مختلف سال قابل دسترسی باشد تا آمد و رفت […]