درایر

معرفی انواع درایر های هوای فشرده

معرفی انواع درایر های هوای فشرده درایر های تبریدی درایر های جذبی یا دسیکانت desiccant درایر های ممبران یا غشایی Membrane Dryers خشک کن های تبریدی در دو نوع Cycling و non-Cycling در دسترس هستند. خشک کن های Cycling دستگاه های دارای ۱۰۰ درصد چرخه کار هستند که می توانند نقطه شبنم را در دمای […]