کمپرسور آمونیاکی

کمپرسور آمونیاکی و نحوه انتخاب آن

کمپرسور آمونیاکی خوب برای سردخانه همانطور که می دانید کمپرسورها اصلی‌ترین اجزای یک سردخانه محسوب می شوند. به این دلیل که تا مبرد فشرده شده ای وجود نداشته باشد، سیکل تبرید معنی پیدا نمی کند. سردخانه ها بر اساس مبرد مصرفی در خنک سازی، در دو نوع آمونیاکی و فریونی طراحی می شوند. این دو […]