هنگام طراحی و ساخت سردخانه، بهره وری مناسب از سردخانه یکی از اولویت های طراحی به حساب می آید. از طریق روش هایی مانند استفاده از عایق مناسب، می توان به افزایش بهره وری مناسب از سردخانه کمک نمود.