کندانسور سردخانه

سفارش و خرید کندانسور سردخانه

کندانسور سردخانه و وظیفه آن کندانسور سردخانه یکی از مهم ترین قطعات در سیکل تبرید سردخانه است. این قطعه در سیکل تبرید، بعد از کمپرسور و قبل از شیر انبساط نصب می شود. وظیفه اصلی کندانسور سردخانه خنک کردن مبرد است. کندانسور این کار را از طریق تقطیر انجام می دهد. اما به کمک چه […]