استاندارد نگهداری پرتقال در سردخانه ها طبق شرایط خاصی تعریف می شود. مجموعه برادران حامی دوست با بیش از 20 سال سابقه می تواند شما را در احداث سردخانه پرتقال و مرکبات خود کمک کند.