اجزای تبرید در اغلب سیستم های تبرید شامل کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور است.