اجزای تبرید صنعتی عبارتند از کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور.