فریزر
فریزر

این تجهیزات از جمله پکاربردترین و ضروری ترین تجهیزات یک فروشگاه محسوب می شوند که تقریبا راه اندازی و ادامه کار فروشگاه بدون استفاده از آنها غیرممکن خواهد بود.
و محصولاتی مانند لبنیات و پروتئین که کالاهای حساس به دما بوده و بدون استفاده از یخچال و فریزر، در دمای محیط به سرعت فاسد خواهد شد.