کارکرد کندانسور آب خنک

کارکرد کندانسور آب خنک

کارکرد کندانسور آب خنک چگونه است؟ برای پاسخ به سوال کارکرد کندانسور آبی چیست به طور ساده می توان گفت که دستگاهی است که با استفاده از آب خنک کننده و گرفتن حرارت اضافه یک سیال گازی شکل، آن را از حالت گازی به حالت مایع تبدیل می کند که به این تغییر فاز همان […]