درای ایجر

دستگاه درای ایجر و تاثیر آن بر روی بافت گوشت

دستگاه درای ایجر و تاثیر آن بر روی بافت گوشت این دستگاه درای ایجر با فناوری ھوشمند ترکیب شده است وبا نظارت برچندین فرایند کنترلی وپایداری دما ورطوبت ھوادھی عمودی و افقی با تکنولوژی VO وسیستم ضدعفونی کننده ازن طراحی شده است. یخچال ھای بیات کن گوشت یا درای ایجر تجھیزاتی ھستند که با استفاده […]